O Gymru I Hong Kong

Yn dilyn 17 mlynedd o weinidogaeth ffyddlon mae’r Parchg. Geraint Morse, wedi derbyn galwad i fod yn weinidog ar eglwys fedyddiedig ryngwladol Clear Waterbay yn Hong Kong. Fe ddaeth y newyddion yn dipyn o sioc i aelodau Penuel, nid yn unig fod ei gweinidog yn bwriadu symud, ond ei fod yn symud i’r dwyrain pell. Wrth gyflwyno’r newyddion mewn cwrdd eglwys, esboniodd Geraint sut yr oedd wedi derbyn galwad eglur oddi wrth Dduw i adael ei deulu, ei ffrindiau a’i famwlad i fod yn weinidog yn Hong Kong. Er yn drist i golli gweinidog mor arbennig, mae aelodau Penuel yn derbyn os mae hyn yw ewyllys Duw mae’n rhaid ildio i’w bwrpas gan ddiolch am y blynyddoedd mae’r eglwys wedi elwa o fod o dan weinidogaeth unigryw y Parchg. Geraint Morse.

Mae nifer o resymau pam oedd Geraint mor uchel ei barch ym Mhenuel. Yn gyntaf oll mae’n bregethwr grymus a diddorol. Mae’n gyrddau mawr acw pob dydd Sul wrth i Geraint agor y gair mewn ffordd syml, atyniadol a pherthnasol. Nid darlith yw ei bregethau, ond amrywiaeth o eglurebau a storïau sy’n esbonio’r gair ac sy’n dod a’r Beibl yn fyw i brofiad ei wrandawyr. Mae’n gyfathrebwr ardderchog. Nodwedd arall o weinidogaeth Geraint yw ei gyfeillgarwch. Mae’n un sy’n agos at y bobl. Does neb yn ei adnabod fel Mr. Morse. Geraint yw e i bawb.

Mae hiwmor yn rhywbeth pwysig yn y weinidogaeth ac un rheswm dros lwyddiant Geraint dros y blynyddoedd yw ei allu i ddod a gwen i wynebau ei wrandawyr. Yn aml wrth iddo bregethu byddai’n dweud rhywbeth byddai’n peri i’r gynulleidfa i gyd i chwerthin.

Ond yn bennaf oll mae Geraint Morse yn ddyn Duw. Mae’n gwbl ddidwyll yn ei ffydd ac mae’n ceisio byw’r hyn mae e’n pregethu. Bydd colled enfawr ar ei ôl, nid yn unig ym Mhenuel, ond yn nhref Caerfyrddin ac yn wir yng Nghymru gyfan. Dymunwn fendith helaeth yr Arglwydd arno yntau a’i briod Tina wrth iddynt fentro ar bennod newydd a chyffrous yn eu hanes ac edrychwn ymlaen rhyw ddiwrnod i’w croesawu yn ôl unwaith eto i Gymru. Ar ran eglwys Penuel diolch yn fawr am 17 mlynedd arbennig iawn.