Oedfaon Sul

Rydym yn cyfarfod pob dydd Sul drwy gydol y flwyddyn. Mae’r cyfarfod bore am 10am ac yn Gymraeg gyda offer cyfieithu i Saesneg. Mae’r oedfa nos am 5:30pm ac yn Saesneg


Ysgol Sul

Wedi ymuno gyda’r oedolion ar ddechrau y gwasanaeth mae’r plant yn ymuno â’r canu ac yno yn gadael i’r ‘oruwch ystafell’. Yno maent yn clywed hanes o’r beibl, chwarae gemau ac yn gwneud crefft. Yn fras bydd plant oedran ysgol gynradd sy’n mynd i’r gwasanaeth ond os yw eich plentyn yn aros yn yr oedfa, bydd taflen wedi’i gynllunio ar eu cyfer er mwyn iddynt allu ddilyn y bregeth yn effeithiol


Cwrdd Gweddi

Galwodd Charles Spurgeon, gwenidog enwog o Lundain, y cyfarfod gweddi yn “Powerhouse of the Church”. Yma ym Mhenuel credwn fod gweddi yn hanfodol. Felly ar nos Fercher am 6y.h. mae grŵp o bobl o’r eglwys yn cyfarfod i weddio. Nid oes ddisgwyliad i bob mynychwr weddio yn uchel.


Astudiaeth Feiblaidd

Trafod pregeth nos Sul fel arfer o gwmpas byrddau yn y festri, – dau fwrdd yn trafod yn Saesneg a dau yn trafod yn y Gymraeg. Mae nifer yn dod o’r tu allan i aelodaeth Penuel, nifer yn aelodau mewn eglwysi heb ddosbarth Beiblaidd. Gwerthfawrogir y gymdeithas yn fawr iawn. Paned a sgwrs ar ddiwedd pob gwers.


Grŵp Tŷ

Mae grŵp o’r capel yn cyfarfod yn nhai ein gilydd. Fel arfer rydym ni yn cael paned ac amser o chwerthin yno astudiaeth o’r beibl cyncau yr amser gyda gweddi. Croeso i chi ymuno gyda ni! Ar y funud rydym ni yn edrych ar lyfr Hyfforddwr Thomas Charles.


Gofal Bugeiliol

Credwn ein bod i ofalu am ein gilydd fel aelodau o Gorff Iesu Grist. Rydym yn hapus i ymweld â phobl ac i weddïo os dymunir. Credwn fod Iesu wedi ein galw i wasanaethu, trwy wrando, cefnogi a gweddïo. Os hoffech ymweliad personol gan un o aelodau’r capel, cysylltwch â ni.


Cenhadaeth

Mae ein cenhadaeth leol yn cynnwys TLC a Menter Ieuenctid Caefyrddin. Rydym ar y funud yn gweithio ar gynnal digwyddiadau lleol fel lle i bobl allu gwahodd pobl i glywed yr efengyl. Rydym ni’n cefnogi Simon a Becky yn Llundain, Billy a Jeanne Cambell yn Hong Kong ac hefyd yn cefnogi gwaith Open Doors. Rydym hefyd yn cael cyfarfodydd i wahodd dynion a merched ar wahan er enghraifft te prynhawn merched a brecwast dynion